Administratie > Instellingen > Systeeminstellingen


In deze rubriek vinden we de instellingen die van toepassing zijn op niveau van de boekhouding.


Algemeen

Naam


E-mail


Telefoon


Straat


Postcode


Land


Btw-nummer


Klant verkooptickets

De klant die hier wordt ingesteld wordt gebruikt bij de creatie van nieuwe verkopen en bij het maken en afdrukken van verkooptickets. Meer info over tickets.

Klant betalingstickets

De klant die hier wordt ingesteld wordt gebruikt bij de creatie van voorschot-/aanbetalingstickets. Meer info over tickets.

Ecoparticipation-artikel*

Wanneer een artikel met een ecomobilier-code wordt toegevoegd aan een verkoop, dan wordt automatisch een bijkomende verkooplijn toegevoegd met het taksartikel en de prijs. Om deze verkooplijn te kunnen aanmaken moet hier eerst een artikel worden ingesteld.

Voorschotartikel (type tekst)*

Als je een voorschot- of aanbetalingsfactuur wil opmaken, dan wordt aan deze factuur een verkooplijn toegevoegd met het positieve bedrag van het voorschot. Wanneer de eindfactuur wordt gemaakt, wordt dan ook een verkooplijn toegevoegd met een tegenboeking van het voorschot. Het artikel dat zal worden gebruikt om deze verkooplijnen aan te maken, kan hier worden ingesteld. 

Artikel korting contant*

(Groothandel) Om gebruik te maken van korting contant, dient hier een artikel te worden ingesteld.

Betalingswijze afronding 5 cent

Om gebruik te maken van de afrondingen op vijf cent, dient hier te worden ingesteld welke betalingswijze mag worden gebruik om de afrondingsverschillen te registeren.

Footer credits op rapporten

Schakel deze optie in om het “Powered by Furnqube”-logo af te drukken op de rapporten. We kunnen een beetje promotie zeker appreciëren.

Verkooplijnen automatisch toewijzen (aan voorraad/aankoop)

Deze instelling bepaalt dat er automatisch vrije voorraad mag worden toegewezen wanneer een artikel aan een verkoop wordt toegevoegd (wel enkel als de betreffende afdeling ook op “automatisch toewijzen” staat). Is er geen vrije voorraad, dan kan ook de bestelde voorraad op een stockaankoop worden toegewezen aan de verkooplijn.

Fiscale code verplicht bij klant

(Italië) Schakel deze optie in om te controleren dat de fiscale code wordt ingevuld.

Fiscale kas registratie

(Fiscale kassa) Schakel deze optie in om gebruik te maken van de fiscale kassa.

Periodiciteit btw-aangifte

Geef hier aan hoe vaak je een btw-aangifte dient in te vullen. Je kan kiezen uit maandelijks en driemaandelijks.

Eerste afsluiting facturatie voor btw-aangifte op

Geef hier aan wanneer je de facturatie voor de btw-aangifte wenst af te sluiten. De afsluiting dient ten laatste de 20e te gebeuren.


Ter illustratie: stel je in dat de eerste afsluiting zal plaatsvinden op 15/3/2020, dan zal het vanaf die datum niet mogelijk zijn nog nieuwe facturen te creëren vóór deze datum en zal iedere opeenvolgende maand de 15e gelden als “afsluitingsdatum”, waarna het niet langer mogelijk is om nog facturen te maken voor de 15e.

Leveringsbonnen nummeren

Schakel deze optie in om leveringsbonnen te nummeren.

Korting contant

Met deze optie kan korting contant worden in- en uitgeschakeld. De optie kan niet worden ingeschakeld zodra er betalingen bestaan.


Referentie AKbon (indien telkens nieuwe AK per VK)

Hier stel je in hoe de referentie op de aankoopbonnen zal worden opgebouwd. Deze referentie wordt alleen opgebouwd wanneer de aankopen niet worden gegroepeerd, maar er per verkoop een nieuwe aankoop wordt gemaakt.


Standaardteksten aan- en verkoopdocumenten

In deze rubriek kunnen we nota’s instellen die zullen worden afgedrukt op alle aan- en verkoopdocumenten. Daartoe rekenen we de verkoopovereenkomst, de leverings- en afhalingsbonnen en de aankoopbon.


Aankoop

Laatste aankoopnr.

Het laatst gebruikte aankoopnummer.

Laatste servicenr.

Het laatst gebruikte serviceaankoopnummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de aankoopnummers


Verkoop

Laatste verkoopnr.

Het laatst gebruikte verkoopnummer

Laatste offertenr.

Het laatst gebruikte offertenummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de verkoopnummers.

Laatste servicenr.

Het laatst gebruikte serviceverkoopnummer. Deze reeks mag niet overlappen met de reeks van de verkoopnummers.

Intrastat verkoop

Schakel deze optie in om gebruik te maken van intrastat.

Gewichtseenheid intrastat

Selecteer hier in welke eenheid het gewicht van artikels voor intrastat mag worden uitgedrukt.

Standaardcategorie

Selecteer hier de verkoopcategorie die standaard mag worden geselecteerd wanneer een nieuwe offerte of verkoop wordt aangemaakt.

Tekstartikel

(Groothandel) Wanneer we automatisch orders inlezen die artikels bevatten die in onze Furnqube-omgeving niet zijn gekend, zal het tekstartikel dat hier wordt ingesteld worden gebruikt om die artikels toch te kunnen importeren.

Maximum korting inschakelen

Hiermee activeer je de optie om op leverancier- en artikelniveau een maximale korting te definiëren. Als artikels een korting krijgen die groter is dan het maximaal toegelaten percentage, dan worden de prijzen ervan op de verkoop rood gekleurd.

Kortingspercentage afdrukken i.p.v. kortingsbedrag

Activeer deze optie om op de verkoopcontracten, offertes ... de kortingen weer te geven als percentages en niet als nominale bedragen.


Klant

Standaard landcode

Dit is de landcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant.

Standaard taalcode

Dit is de taalcode die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant

Standaard betalingsvoorwaarde

Dit is de betalingsvoorwaarde die standaard gebruikt wordt bij de creatie van een nieuwe klant. De betalingsvoorwaarde is de termijn waarop de factuur moet zijn betaald.

Referentie leverancier afdrukken op uitgaande afdrukken voor klant

Schakel deze optie in om te bepalen of de Artikelreferentie leverancier uit de artikelfiche ook mag worden afdrukt op bestanden die voor de klant bestemd zijn.

Centralisatierekening klanten

(Module boekhouding) De betalingen van klanten worden in de boekhouding doorgeboekt naar de algemene rekening die hier wordt ingesteld.

Leveringsadresmemo verplicht bij nieuwe klanten

Deze optie maakt het veld Memo verplicht wanneer een nieuwe klant wordt aangemaakt.

Standaard leveringsadresmemo

In dit veld kan een standaardmemo worden ingesteld.


Leverancier

Standaard nieuwe AKbon maken per VK

Schakel deze optie in om te bepalen dat bij de creatie van een nieuwe leverancier het veld “Doorbestellen van een verkoop” standaard wordt ingesteld op “Telkens nieuwe aankoop”. Dat betekent dat wanneer er een aankoop wordt opgebouwd vanuit een verkoop, er telkens een nieuwe aankoop zal worden aangemaakt.

Eigen leverancier

Serviceartikels van deze leverancier worden automatisch ingesteld op “Zelf uit te voeren” wanneer ze aan een verkoop worden toegevoegd.


Mededeling bij overschrijving / QR-code

Onder dit tabblad bespreken we de instellingen die nodig zijn om gebruik te maken van de optie om een QR-code af te drukken op facturen en verkoopovereenkomsten. Deze QR-code kan door een bankapp worden gescand om het saldo of het voorschot van een verkoop te betalen. Er kan eventueel ook een mededeling worden afgedrukt die kan worden ingevuld bij overschrijvingen.

IBAN

Het rekeningnummer waarop de betaling van het voorschot of saldo moet worden gestort.

SWIFT/BIC

De SWIFT- of BIC-code van de bank die de bovengenoemde rekening beheert.

Mededeling afdrukken

Activeer deze optie om een mededeling af te drukken die door klanten moet worden ingevuld bij de overschrijving.

QR-code afdrukken

Activeer deze optie om een QR-code af te drukken die klanten kunnen gebruiken om hun voorschot of saldo mobiel te betalen.